NEGOCJACJE
W BIZNESIE

>

Strony dla biznesu

Plany zagospodarowania przestrzennego powinny objąć całe obszary gmin

Plany zagospodarowania przestrzennego są przygotowywane po uchwale organu ustawodawczego, czyli rady gminy (w przypadku gminy wiejskiej i wiejsko-miejskiej) lub rady miasta (odnośnie terenów zlokalizowanych na obszarze miejskim).

Następnie organ władzy wykonawczej (w zależności od jednostki jest to wójt, burmistrz albo prezydent miasta) publikuje w prasie ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu i możliwości składania wniosków. Dalszym krokiem jest wniosek wójta/burmistrza/prezydenta do organów i instytucji zewnętrznych o przesłanie wniosków do dokumentu.

Przychodzi czas opracowanie projektu

Po tym etapie sporządzania jest gruntowna analiza stanu zastanego i przygotowanie uwarunkowań odnośnie kolejnych obszarów. Wreszcie przychodzi czas na opracowanie planu. Zawiera on prognozę wpływu ustaleń w nim zwartych na środowisko.

Zarządcę dróg, policję, straż pożarną

W przypadku akceptacji planu przez organ wykonawczy dokument jest kierowany do zaopiniowania przez gminy sąsiednie oraz komisję urbanistyczno-planistyczną i 30 innych instytucji (m.in. zarządcę dróg, policję, straż pożarną, urząd wojewódzki).

Po opracowaniu skutków ekonomicznych realizacji planu dokument jest kierowany do publicznego wglądu na minimum 21 dni. W tym czasie każdy może się z nim zapoznać i wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia, wnioski.

Można wnioskować o m.in. to, żeby działki rolne w danym sektorze gminy przekształcić automatycznie w działki letniskowe albo budowlane. Swoje zastrzeżenia wnoszą właściciele działki nad morzem (jeśli plan dotyczy gminy sąsiadującej z morzem).